Kauno bendruomenių centrų asociacija

SADM skelbia du naujus projektų finansavimo konkursus

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2016 metais konkursą. Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-707.

Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, remti projektus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, ypač susijusius su užimtumu, verslumo skatinimu konkrečiose vietos bendruomenėse;
• kuriančios švietimo įstaigų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančiu jaunimu gerosios patirties sklaidą ir prevenciją;
• skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunų žmonių užimtumo kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, siekiant teigiamų pokyčių savivaldybėje jaunimo politikos srityje;
• sudarančios sąlygas jaunimui įgyti darbo patirties vietos įmonėse;
• vykdančios procesų, susijusių su jaunimu, stebėseną Pareiškėjo savivaldybėje, atsižvelgiant į konkurso tikslą;
• motyvuojančios niekur nedirbantį, nesimokantį ar mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET) pasinaudoti Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamomis galimybėmis;
•  kuriomis, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, skatinama pameistrystė.

Konkursui paraišką gali teikti:

• nevyriausybinės organizacijos;

• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos;

• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas). 

Konkursui pateikti projektai turi atitikti bent dvi iš šių sąlygų:
• turėti partnerių iš vietos savivaldos institucijų ir (ar) privačiojo sektoriaus;
• projektas turi turėti papildomų finansavimo šaltinių;
• projekte turi būti numatytos tęstinės veiklos, kurios buvo vykdytos prieš Pareiškėjui teikiant paraišką konkursui.
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:

• kurių projektuose pateiktos veiklos iš dalies bus finansuojamos savivaldybės ir (ar) privačiojo sektoriaus;

• skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie vietos bendruomenių, vietos veiklos grupių bei jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos;

• skatinantiems tarpinstitucinį bendradarbiavimą (savivaldybių, seniūnijų, švietimo, kultūros centrų ir jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų).

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3000 eurų.

 Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Paraiškos pildymo instrukcija

Vertinimo anketa

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai), adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

 Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Gintarę Lisauskaitę, tel. 8 706 68134, el. p. Gintare. Lisauskaite@socmin.lt.

Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursas

http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-kyyv.html

 


 

2015-12-10

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple