Kauno bendruomenių centrų asociacija

VRM patvirtino "Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą

Vidaus reikalų ministras kovo 8 d. patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Šios Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės tikslas – padidinti viešojo valdymo institucijų atvirumą ir paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

Patvirtintas aprašas numato, kad bus remiamos veiklos, kurių metu bus tobulinamas viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmas, vykdomos viešosios konsultacijos su visuomene, kuriamos priemonės, reikalingos viešosios informacijos prieinamumui ir panaudojimui.

Bus finansuojamas ir priemonių, skirtų informavimui apie viešojo valdymo institucijų vykdomą veiklą, visuomenės galimybes dalyvauti viešojo valdymo procesuose kūrimas, taip pat su viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimo veiklomis susijusių šių institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimo projektai.

Galimi pareiškėjai – apraše nurodytus reikalavimus atitinkančios valstybės institucijos ir įstaigos, galimi partneriai – valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė – valstybė, valstybės įmonės bei nevyriausybinės organizacijos.

Bus finansuojami Lietuvos Respublikos Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų planuose numatyti projektai. Jiems įgyvendinti numatoma skirti iki 2,37 mln. eurų, iš kurių iki 2,01 mln. eurų – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos.

Ministro patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami portale www.esinvesticijos.lt

2016-03-14

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple