Kauno bendruomenių centrų asociacija

NVO kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

Europos socialinio fondo agentūra kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Paraiškų laukiama iki š. m. gegužės 19 d. 
Būsimi šios priemonės projektų vykdytojai vykdys gyventojų informavimo ir švietimo veiklas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose, t. y. įsitraukti į viešojo valdymo institucijų veiklą joms planuojant, priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus, teikiant administracines bei viešąsias paslaugas.

Remiamos veiklos

Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose, t. y. įsitraukti į viešojo valdymo institucijų veiklą joms planuojant, priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus, teikiant administracines bei viešąsias paslaugas.

Pagal Priemonės projektų finansavimo aprašą Nr. 1 nefinansuojama:
12.1. projektai, kurių pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių – nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis, partneriu;
12.2. mokymas pagal formaliąsias švietimo programas;
12.3. projektai, kurių pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių yra projektų, įgyvendinamų Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ lėšomis ir apimančių „suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymui regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimui) skirtas veiklas“, pareiškėju ar partneriu.

Pareiškėjas turi iki paraiškos dėl projekto finansavimo  pateikimo įgyvendinančiajai institucijai  dienos parengti ir su partneriu (-iais) suderinti jungtinės veiklos sutarties, kurioje būtų nustatytos pareiškėjo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, projektą, o iki  projekto sutarties pasirašymo dienos –  su partneriu (-iais) sudaryti  jungtinės veiklos sutartį  (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jei pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

 Daugiau informacijos apie finansavimo veiklas ir finansavimo sąlygas yra čia: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/visuomenes-nepakantumo-korupcijai-didinimo-ir-dalyvavimo-viesojo-valdymo-procesuose-skatinimo-iniciatyvos

 

2017-03-09

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple