Kauno bendruomenių centrų asociacija

Naujos BIVP programos po 2020 metų aptarimas

Liepos 11 d. LVBOS pirmininkas Ramūnas Navickas dalyvavo LR Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptys“.

Ministerijos atstovai pristatė ministerijos pasiūlymus, išsivystė plati diskusija, po kurios paaiškėjo, kad yra dar daug neaiškumų ir netikslumų dėl investavimo krypčių. Pirmininkui teko pabrėžti, kad didmiesčiuose siūloma bendruomenėms realizuoti darbo vietų kūrimo kryptis yra neperspektyvi ir turėtų būti iš esmės revizuota. Jis pasiūlė koreguotą ministerijos pasiūlymų paketą pristatyti nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdyje.

Vidaus reikalų ministerija toliau tęs diskusijas dėl 2021-2027 m. bendruomenės inicijuotos vietos plėtros su vietos veiklos grupėmis, kitais partneriais ir valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis.

Diskusijos SKAIDRĖS

Kviečiame prisidėti prie bendruomenės inicijuotos vietos plėtros kūrimo  – pastebėjimus Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymams, savo pasiūlymus dėl investavimo krypčių ateinančiuoju periodu siūlome siųsti Silvestrai Miškinienei el. paštu: silvestra.miskiniene@vrm.lt

Diskusijos dalyvių pateikti pastebėjimai, pasiūlymai:

  • dėmesys turi būti skiriamas darbuotojų mokymui pameistrystės forma;

  • reikalinga numatyti investicijas bendruomenių aktyvinimui, žmonių įsitraukimo skatinimui;

- svarbu glaudesnis ryšys tarp miesto ir kaimo; galima būtų svarstyti apie kaimo ir miesto ryšių stiprinimą tokiose srityse, kaip trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimas, sveikatinimas, aktyvaus laisvalaikio leidimas, susisiekimas, mobilių sveikatos paslaugų teikimas, maisto atliekų tvarkymo žiedinės ekonomikos principu skatinimas;

- veiklų, kuriomis kompleksiškai padedama skurdą, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės (bendruomenės) gyvenimą ir darbo rinką, tiksline grupe turėtų būti ne tik skurde, socialinėje atskirtyje esantys, bet ir visi kiti gyventojai – veiklų, į kurias įtraukiami tik skurdą / socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, rėmimas tik dar labiau stigmatizuotų tokius asmenis;

- bendruomenė galėtų prisidėti teikiant gyventojams kompleksinę sveikatos pagalbą, taip pat pagalbą mokytojams (išnaudojant į pensiją išėjusių pedagogų kompetencijas);

- bendruomenės galėtų prisidėti prie startuolių skatinimo, paramos verslui įsigyti reikalingą įrangą teikimo; svarbu sudaryti galimybes į verslininkų kompetencijų stiprinimą įtraukti praktikus, t. y. patirtį turinčius verslininkus, verslo koučerius.

- užimtumo (įdarbinimo) didinimo srityje neturėtų būti konkuruojama su Užimtumo tarnybos vykdomomis priemonėmis;

- siūlomos projektų vykdytojų, partnerių, vietos veiklos grupių kompetencijų stiprinimo veiklos turėtų neapsiriboti Lietuvos Respublikos teritorija – reikalinga sudaryti galimybę susipažinti su socialinėmis inovacijomis, perimti gerąją užsienio šalių patirtį;

- svarbu skirti finansinę paramą vietos veiklos grupių tinklaveikai;

- turėtų būti atsargiai vertinamos investicijos į bendruomenių patalpas - didesnis dėmesys esamų patalpų įveiklinimui;

- tikslinga skatinti ne tik socialinį verslą, bet ir socialinį ūkį;

- tam, kad vietos veiklos grupės galėtų planuoti tokias veiklas, kurios papildytų, o ne konkuruotų su kitų ministerijų planuojamomis priemonėmis, turėtų gauti informaciją apie kitų ministerijų planuojamas intervencijas, priemones;

- reikalinga peržiūrėti teritorijas, kuriose įgyvendintinos ES struktūrinių fondų lėšomis, o kuriose – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis finansuojamos vietos plėtros strategijos; šiame periode yra miestų / savivaldybių centrų, kuriuose neįgyvendinama BIVP;

- reikalinga, kad šiuo metu rengiamoje Nacionalinėje pažangos programoje atsispindėtų bendruomenių, kaimo ir miesto ryšių stiprinimo, daugiafondiškumo klausimai.

Tą pačią dieną vyko ir nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis, kuriame buvo diskutuota apie NVO fondą, naują 2020-2022 metų SADM programą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bei kalbėta apie tarybos darbo grupes.

 

2019-07-15

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple