Kauno bendruomenių centrų asociacija

Žinių radijo projektas „Šau­niau­sia bend­ruo­me­nė”

Ži­nių ra­di­jas, va­do­vau­da­ma­sis se­no­lių iš­min­ti­mi, kad kur du stos, vi­sa­da dau­giau nau­dos, o kur šau­niau­si ke­li stos, vi­sa­da per­ga­lę iš­ko­vos, ėmė­si pro­jek­to „Šau­niau­sia bend­ruo­me­nė”. Pro­jek­to tiks­las – re­mian­tis ge­ruo­ju pa­vyz­džiu pa­ska­tin­ti žmo­nes bur­tis į bend­ruo­me­nes, kar­tu siek­ti bend­rų tiks­lų, kar­tu kur­ti ge­res­nę mū­sų ša­lies at­ei­tį.

Vi­są va­sa­rą Ži­nių ra­di­jas va­ži­nės po įvai­rias Lie­tu­vos bend­ruo­me­nes, trans­liuos lai­das ir kar­tu su eks­per­tais bei klau­sy­to­jais, skai­ty­to­jais bei in­ter­ne­to lan­ky­to­jais rinks šau­niau­sią Lie­tu­vos bend­ruo­me­nę. Lai­dų me­tu kar­tu su bend­ruo­me­nių at­sto­vais ir Ži­nių ra­di­jo par­ink­tais eks­per­tais – įvai­rių sri­čių ži­no­mais žmo­nė­mis – bus dis­ku­tuo­ja­ma apie pi­lie­tiš­ku­mą, bend­ruo­me­niš­ku­mą ir apie tai, ko rei­kia, kad bend­ruo­me­nė duo­tų nau­dos kiek­vie­nam jos na­riui. Taip pat bus pro­vo­kuo­ja­ma: o gal bend­ruo­me­nė – be­tiks­lė ir kiek­vie­nam ge­riau ko­vo­ti pa­čiam už sa­ve?

Per va­sa­rą pla­nuo­ja­ma ap­lan­ky­ti 12 bend­ruo­me­nių, su­si­bū­ru­sių re­mian­tis vie­to­vės, bend­rų in­te­re­sų kri­te­ri­jais. Pir­mo­ji Ži­nių ra­di­jo ete­ry­je ir aki­ra­ty­je at­si­dū­rė sos­ti­nės Bal­sių bend­ruo­me­nė. Jos pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mic­ka sa­kė, kad Bal­siai – pui­kus pa­vyz­dys, kaip su­si­bū­rę į vie­ną kumš­tį gy­ven­to­jai per ke­lis de­šimt­me­čius bu­vu­sį ku­ku­rū­zų lau­ką pa­ver­tė vie­ta, ku­rio­je pa­to­gu ir ma­lo­nu gy­ven­ti. Anot jo, žmo­nės pa­ju­to, kad pa­si­tel­kus bend­ruo­me­niš­ku­mą ga­li­ma iš­spręs­ti vi­sas prob­le­mas.

Jei manote, kad Jūsų atstovaujama bendruomenė – šauniausia? Įrodykite tai. Dalyvaukite Žinių radijo organizuojamame šauniausios bendruomenės konkurse.
Norėdami dalyvauti Žinių radijo konkurse „Šauniausia bendruomenė“ užpildykite šią anketą.

Ji skirta visoms Lietuvoje veikiančioms bendruomenėms. Anketų laukiame iki liepos 1 d..

Dalyviai bus atrinkti burtų keliu ir paskelbti portale www.ziniuradijas.lt, taip pat Žinių radijo paskyroje socialiniame tinkle Facebook. Ten pat galėsite susipažinti su konkurso taisyklėmis ir prizais. Nedvejokite, juk Jūsų bendruomenė - šauniausia! 

Projekto informacinis rėmėjas - dienraštis "Lietuvos žinios".

 

2014-06-26

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple