Kauno bendruomenių centrų asociacija

2014 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, skelbia 2014 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursą.

Informacija pareiškėjams
Konkurso tikslas
– stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus finansuojant konkurso būdu atrinktus projektus.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, taip pat bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka registruotos ne trumpiau kaip vienus metus ir numatančios veiklas vykdyti nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų didinimo srityse (išskyrus neįgaliųjų ar su neįgaliaisiais dirbančias organizacijas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, nevyriausybines organizacijas, kurių dalininkė yra savivaldybė ar valstybinė įstaiga, religines bendruomenes ir bendrijas, vietos veiklos grupes ir jas vienijančias asociacijas).

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 15000 Lt (penkiolika tūkstančių litų).

Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų (įstatų, steigimo sutarties)) kopiją, patvirtintą pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu.

2. Galiojančios sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.

3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją.

4. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio konkurso nuostatų 17 punkte.

Paraiškos ir kiti būtini dokumentai priimami iki 2014 m. liepos 16 d. (imtinai) adresu:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursui

A. Vivulskio g. 11, 105 kab.,

03610 Vilnius.

 Nuostatai

Paraiška (odt formatu)

Paraiškos pildymo instrukcija

Vertinimo anketa

 Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje telefonu 8 706 68248.

Informacija pateikta iš www.socmin.lt

2014-06-30

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple