Kauno bendruomenių centrų asociacija

2015 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, skelbia 2015 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursą.
Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus finansuojant konkurso būdu atrinktus projektus.
Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, taip pat bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka registruotos (veikiančios) ne trumpiau kaip vienus metus ir numatančios veiklas vykdyti nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimo srityse (išskyrus neįgaliųjų ar su neįgaliaisiais dirbančias organizacijas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra savivaldybė ar valstybė, religines bendruomenes ir bendrijas, vietos veiklos grupes ir jas vienijančias asociacijas) (toliau – Pareiškėjas).

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 20000 Lt / 5792 Eur (dvidešimt tūkstančių litų / penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo sutarties pasirašymo iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Tinkamai patvirtintą Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų (įstatų, steigimo sutarties) kopiją. 2. Galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją.

3. Jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją.

4. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio konkurso nuostatų 17 punkte.

5. Kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Paraiškos atmetamos, projektai yra nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

1. Paraiška pateikta po galutinio paraiškos pateikimo termino.

2. Paraišką pateikė Pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę.

3. Pareiškėjas nepateikė visų Nuostatų 11 punkte reikalaujamų dokumentų ir / arba pateikė nepatvirtintas dokumentų kopijas.

4. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo prašymo paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų.

5. Vyksta teisminiai ginčai tarp Ministerijos ir Pareiškėjo dėl ankstesnių projektų įgyvendinimo.

Paraiškos ir kiti būtini dokumentai priimami iki 2015 m. sausio 12 d. (imtinai) adresu:

2015 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A. Vivulskio g. 11, 105 kab., 03610 Vilnius.

Nuostatai

Paraiška ()

Paraiškos pildymo instrukcija

Vertinimo anketa

 Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje – A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinetas arba telefonu 8 706 68248.

www.socmin.lt informacija

 

2014-12-12

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple