Kauno bendruomenių centrų asociacija

Skelbiami Bendruomenių ir NVO projektų finansavimo konkursai

Sveikatos apsaugos ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas skelbia NVO ir bendruomenių projektų finansavimo konkursus.
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  skelbia kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia teikti paraiškas. Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2015 m. kovo 1 iki balandžio 1 dienos.
Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, ir kurios paraiškos teikimo metais iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
Projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.
Projektai turi būti orientuoti į departamento generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2015 metų kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių nustatymo“ patvirtintos kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. Projektų veiklos turi būti skirtos gyvenamosios vietovės bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą skatinimui (kūno kultūros pratybų organizavimas, kiti fiziškai aktyvaus laisvalaikio renginiai: sveikatinimo dienos, mėgėjiškos varžybos, edukaciniai kūno kultūros ar sporto renginiai, susitikimai su įžymiais sportininkais, gyvenamųjų vietovių bendruomenių varžytuvės ir pan.).
Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas departamento interneto tinklalapyje www.kksd.lt

Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašas, paraiškos forma, projekto priemonių įgyvendinimo plano forma, preliminari Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata.

Nevyriausybinės organizacijos iki šių metų kovo 9 d. kviečiamos teikti paraiškas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl projektų finansavimo. 
2015 m. pagal Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą finansuojami projektai, kurių tikslas yra vienas ar keli iš šių tikslų:

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
psichikos sveikatos stiprinimas;
fizinio aktyvumo skatinimas.

2015 m. skiriant finansavimą pagal Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą prioritetas teikiamas projektams, kuriais:

  • viešinama informacija apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos priemones ir kitą su sveikatos stiprinimu susijusią veiklą;
  • numatoma vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis (savivaldybių visuomenės sveikatos biurais ir kt.); 
  • skatinamas keitimasis gerąja praktika ir patirtimi sveikatos srityje;
  • skatinama ir stiprinama nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystė ir bendradarbiavimas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis bei įstaigomis
  • numatoma didesnė tikslinė grupė ir išliekamasis efektas bei tęstinumas jiems pasibaigus.

Šiais metais programos įgyvendinimui skirta 57 924 eurai.
Sveikatos apsaugos ministerija nuo 2006 m. vykdo Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklas.

Išsamesnė informacija yra čia: http://www.udc.upc.smm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Ainformacija-apie-artimiausius-finansavimo-konkursus-ir-konsultacijas&catid=2%3Auncategorised&Itemid=101

ir čia: http://www.sam.lt/index.php?1344546329

 2015-02-25

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple