Kauno bendruomenių centrų asociacija

VRM Seminaras „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos: rengimas, atranka ir įgyvendinimas“.

2015 m. rugsėjo 29 d. Birštone įvyko Vidaus reikalų ministerijos organizuojamus seminaras „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos: rengimas, atranka ir įgyvendinimas“, kuriame buvo aptartos miestų vietos veiklos grupių pasiruošimas teikti strategijų paraiškas ir reikalavimai paraiškoms.
Seminare strategijų paraiškų teikimui konsultacijas teikė VRM Regioninės plėtros departamentų atstovai: G. Česonis, M. Pėstininkas, K. Sabaliauskienė, E. Šarkauskaitė ir smulkiai išdėstytos sekančios temos:
Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos ir jų sąsajos su kitais planavimo dokumentais, Vietos plėtros strategijų atranka ir įgyvendinimas, Vietos plėtros strategijų administravimas ir projektų įgyvendinimas, kurie bus finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“, ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“, ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemones – veiklų ir išlaidų tinkamumas. VRM atstovai išsamiai atsakė į klausimus, konsultavo susirinkusius.

Seminare buvo pažymėta, kad ypatingas dėmesys bus kreipiamas į skaidrumą ir viešumą bei strategijų bei VVG veiklos viešinimą, bus tikrinamos VVG steigimas, strategijų projektus tvirtins VRM, o projektų paraiškas administruos - Europos socialinio fondo agentūra. Strategijos ir vėliau trikiami projektai bus vykdomi pagal Vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Miestų vietos veiklos grupių strategijose ir po to teikiamuose projektuose ES parama teikiama 8 prioritetui: Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu, 8.6 investicinis prioritetui: Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas ir 8.6.1 uždaviniui: Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Deja, Kauno miesto veiklos grupių veikla, jų sudėtis ir strategijų paraiškų teikimas visiškai neskelbiamas Kauno miesto tinklapyje. Apie jų sudėtis ir steigimą pavyko rasti žinutę tik Aleksoto BC interneto svetainėje, o Žaliakalnio seniūnijos svetainėje paskelbta žinutė apie VVG steigimą. Naujoji miesto taryba, vienašališkai atmetusi Kauno bendruomenių centrų asociacijos iniciatyvas steigti vietos veiklos grupes bei pasiūlytus kandidatus, sudarė savo VVG ir pažeidė Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36.

Šiuo metu VRM paruošė ir derina Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių projektą.

Renginyje dalyvavo Žaliakalnio Vietos veiklos grupės nariai ir Kauno savivaldybės atstovė I. Popierienė bei KBCA administratorė.

2015-10-05

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple