Kauno bendruomenių centrų asociacija

NVO KOALICIJA

Apie Nacionalinę NVO koaliciją

Siekiant efektyvesnio NVO sektoriaus bendradarbiavimo bei įvairiose veiklos srityse veikiančių organizacijų pajėgumų konsolidavimo, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras 2007 metais inicijavo Nacionalinės NVO koalicijos sukūrimą.

2009 metų gruodžio mėnesio 19 d. 13 Lietuvoje veikiančių NVO asociacijų pasirašė tokios koalicijos steigimui skirtą bendradarbiavimo sutartį bei įsipareigojo bendradarbiauti atstovaujant NVO sektoriaus interesams valstybės institucijose. Koalicijos darbą koordinuoti pavesta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.

2014 metų spalio mėnesio 16 d. 9 Lietuvos Nacionalinės skėtinės nevyriausybinių organizacijų asociacijos pasirašė Asociacijos sutartį, pagal kurią suformuojama Nacionalinė NVO koalicija. Koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę bei prisidėti įgyvendinant LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, priimtą 2013 m. gruodžio 19 d.

Prie Nacionalinės NVO koalicijos gali prisijungti ir kitos skėtinės NVO asociacijos, veikiančios įvairiose viešosios politikos srityse. Apie tai skėtinė NVO asociacija ar neformaliai susibūręs NVO skėtis raštu turi pranešti koalicijos koordinatoriui. 

Daugiau apie Nacionalinės NVO koalicijos veiklą galite rasti skiltyje 'NVO koalicija' / 'Dokumentai'.

 /NacionalineNVOkoalicija


NACIONALINĖS NVO KOALICIJOS NARIAI

1.  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

2.  Aplinkosaugos koalicija

3.  Lietuvos neįgaliųjų forumas 

4.  Lietuvos moterų lobistinė organizacija

5.  Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

6.  Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas

7.  Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo platforma

8.  NVO vaikams konfederacija

9.  Žmogaus teisių koalicija

10. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba

11. Lietuvos vartotojų aljansas

12. Švietimo NVO tinklas

13. Lietuvos meno kūrėjų asociacija 

14. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (asocijuoti nariai)

15. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (asocijuoti nariai)

 

NACIONALINIŲ SKĖTINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ    

ASOCIACIJOS SUTARTIS

2014 m. spalio 16 d.
Vilnius

I. SUSITARIMO ŠALYS

Mes, nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO), atstovai susitariame veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti nevyriausybinį sektorių, plėtoti pilietinę visuomenę bei prisidėti įgyvendinant LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.       

II. SUSITARIMO DALYKAS

 Šia sutartimi nesiekiama pelno ir nesukuriamas juridinis asmuo, tačiau suformuojama Nacionalinė NVO koalicija. Sutartis reglamentuoja bendradarbiavimą tarp nacionalinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityje veikiančias skėtines nevyriausybines organizacijas. Šiuo susitarimu nacionalinės NVO asociacijos išreiškia pritarimą bendradarbiauti siekiant bendrųjų tikslų:

2.1         stiprinti nevyriausybinį sektorių, gerinti NVO teisinę – mokestinę aplinką;
2.2         dalyvauti formuojant viešąją politiką, įsitraukiant į sprendimų priėmimą;
2.3         plėtoti pilietinę visuomenę, skatinant gyventojus dalyvauti NVO veikloje;
2.4         atstovauti nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo institucijose;
2.5         deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus ir kitus valdymo darinius;
2.6         skatinti NVO tarpusavio bendradarbiavimą. 

III. DALYVAVIMO NACIONALINĖJE NVO KOALICIJOJE KRITERIJAI

 1. Viena viešosios politikos sritis gali turėti tik vieną vienijantį NVO skėtį arba NVO, veikiančias pagal bendradarbiavimo sutartį, koalicijoje. Viešosios politikos sritis ir jų skaičių nustato koalicijos nariai bendru sutarimu.
 2. NVO vienijanti skėtinė organizacija gali būti arba registruota asociacija, arba neformali grupė, kurios dalyviai pasirašo bendradarbiavimo sutartį tarpusavyje.
 3. Skėtinė organizacija turi vienyti NVO, pagal vieną aprašytą viešosios politikos sritį, kurios sąrašas pateikiamas susitarimo priede.
 4. Skėtinė organizacija turi būti didžiausia (juridinių asmenų narystės atžvilgiu) atitinkamoje viešosios politikos srityje veikianti NVO asociacija ar neformali NVO grupė.
 5. Kiekvienas sutarties dalyvis – skėtinė organizacija kasmet teikia koalicijai savo juridinių narių skaičių, valdymo struktūrą, konsoliduotas veiklos ir finansines ataskaitas.
 6. Pagrindinis kriterijus skėtinės organizacijos narystei yra jos narių dydis per se, tačiau jei iškyla klausimas dėl toje pačioje srityje esančių organizacijų grupių konkurencijos, tuomet koalicijos valdymo organas sprendžia šį klausimą neišskirdamas asociacijos dydžio, kaip lemiamo kriterijaus. Tokiu atveju atsižvelgiama į skėtinės organizacijos narių dydį (tiek juridinių, tiek fizinių asmenų skaičių) bei kitus kriterijus. Toks koalicijos sprendimas gali būti keičiamas tik iš esmės pasikeitus aplinkybėms.
 7. Į koalicijos sprendimų priėmimo procedūras ar darbo grupes skėtinių NVO organizacijos gali deleguoti tik tuos atstovus, kurie nėra valstybės institucijų atstovai (politikai, tarnautojai ar darbuotojai).
 8. Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ar nekeičiamas. Koalicijos nariai bendru sutarimu turi teisę juos keisti, esant poreikiui ar situacijos viešoje erdvėje pokyčiams.

IV. BENDRADARBIAVIMO SRITYS

 Nacionalinių skėtinių NVO asociacijų nariai susitaria bendradarbiauti:

 1. Formuojant ir svarstant ilgalaikės valstybės raidos planus ir kitus šalies plėtros dokumentus, susijusius su NVO sektoriaus stiprinimu ir pilietinės visuomenės plėtra;
 2. Informuojant visuomenę apie valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimamus sprendimus, susijusius su NVO sektoriumi ir pilietine visuomene;
 3. Kuriant patariamuosius organus prie Vyriausybės, ministerijų ir kitų šalies valdžios ir valdymo institucijų;
 4. Dalyvaujant Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų ar programų kūrimo ir įgyvendinimo priežiūroje, tobulinant NVO finansavimo ir atskaitomybės sistemą;
 5. Keičiantis informacija apie nevyriausybinių organizacijų rėmimą ir jų veiklą;
 6. Stiprinant nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus;
 7. Formuojant ir įgyvendinant valstybinę nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką;
 8. Gerinant nevyriausybinių organizacijų teisinį ir mokestinį reguliavimą.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Sutartyje numatytus bendradarbiavimo įsipareigojimus šalys vykdo vadovaujantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais bei derinant skirtingas iniciatyvas.
 2. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos šios sutarties nuostatos, kurie darytų žalą bendriems NVO interesams, geram vardui ir tarpusavio santykiams.
 3. Sutarties šalys, dalyvaujančios šio susitarimo įgyvendinime, yra atstovaujamos asociacijų ar neformalių grupių vadovų arba jos valdymo organų įgaliotų asmenų.
 4. Sutarties šalys įsipareigoja teikti bet kurioms suinteresuotoms organizacijoms tiek tiesiogiai, tiek per sekretoriatą informaciją apie tapimo jų nariais sąlygas ir tvarką. 

VI. VALDYMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 1. Sutarties šalys bendros veiklos organizavimui renka pirmininkaujančią organizaciją vienerių metų laikotarpiui.
 2. Pirmininkaujama vadovaujantis rotacijos principu, kadencijos trukmė – vieneri metai. Rotacijoje dalyvauja visos sutarties šalys, pirmininkaujantysis skėtis renkamas susitarimo principu sudarant eilę. Koalicijai vadovauja pirmininkas ir du pavaduotojai. Pavaduotojais automatiškai tampa buvęs koalicijos pirmininkas ir būsimasis pirmininkas.
 3. Šia sutartimi sekretoriato funkcijos, susijusios su šios sutarties įgyvendinimu, pavedamos Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrui vykdyti. Sekretoriato funkcijų vykdymas gali būti perduotas kitai organizacijai šioje sutartyje numatyta sprendimų priėmimo tvarka.
 4. Posėdžius šaukia sekretoriatas, kuris kartu su pirmininkaujančia organizacija sudaro darbotvarkes ir derina susitikimų laiką bei vietą. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
 5. Posėdžius šaukti gali siūlyti bet kuris šio susitarimo dalyvis. Apie tai jis turi informuoti sekretoriatą ir pirmininkaujančią organizaciją ne vėliau kaip prieš septynias darbo dienas iki siūlomo sušaukti posėdžio laiko.
 6. Apie posėdį turi būti pranešta visiems sutarties dalyviams pagal jų pateiktus kontaktus ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. Darbotvarkė turi būti pateikta visiems nariams ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki posėdžio.
 7. Posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ narių. Nedalyvaudamas posėdyje, sutarties dalyvis iki posėdžio turi pateikti nuomonę elektroniniu paštu.
 8. Sutarties dalyviai gali pareikšti nuomonę elektroniniu būdu (el. paštu, faksu) pagal iš anksto pateiktą darbotvarkę. Visi sprendimai tarp sutarties dalyvių yra priimami dalyvaujančiųjų bendru sutarimu.
 9. Visus sprendimus koalicija priima konsensuso būdu, tačiau jei per du susitikimus iš eilės klausimas neišsprendžiamas šiuo būdu, tuomet trečiame posėdyje sprendimas priimamas daugumos principu, t. y. balsuojant. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų narių.
 10. Slaptas balsavimas gali būti organizuojamas posėdyje dalyvaujančiųjų daugumos koalicijos narių sprendimu.
 11. Naujos skėtinės organizacijos gali prisijungti prie šios sutarties įgyvendinimo, jei atitinka sutarties šalių statusą, prisiima įsipareigojimus bei turi bendrą esamų narių pritarimą. Nauji nariai priimami atskiru Nacionalinės NVO koalicijos sprendimu.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asociacijos sutartis sudaryta vadovaujantis LR Civilinio Kodekso LI skyriaus „Jungtinė veikla (partnerystė)“ 6.969 straipsnio pagrindu.
 2. Kitos sutartyje nepaminėtos bendradarbiavimo sąlygos, susijusios su bendradarbiavimo sutarties dalyku, sprendžiamos šalių derybomis.
 3. Sutarties nuostatos gali būti keičiamos ar pildomos tik šalių raštišku susitarimu.
 4. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. Apie ketinimą nutraukti sutartį šalys įspėja kitas susitarimo šalis prieš 30 dienų.
 5. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, sprendžiami šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Sutarties galiojimo laikas yra neterminuotas.
 7. Sutartis sudaryta kiekvienai šaliai turint po originalų jos egzempliorių, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.
 8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple