Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno bendruomenių centrų asociacijos įstatai

1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Asociacijos pavadinimas – „KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA“, sutrumpintas pavadinimas - KBCA (toliau – asociacija)

.1.2. Asociacija yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija įkurta koordinuoti savo narių veiklą ir atstovauti jų bendriesiems interesams.

1.3. Asociacijos „KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA“ teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turinti komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, turinti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose bei savo antspaudą. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.6. Asociacijos buveinė yra Šv.Gertrūdos g. 7, LT – 44260 Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.7. Asociacijos simbolika: 

2 skirsnis. Asociacijos tikslai, veiklos sritys

2.1. Asociacijos įsteigta koordinuoti asociacijos narių - Kauno bendruomenių centrų veiklą, atstovauti teisėtiems asociacijos narių bendriesiems interesams bei juos ginti valdžios bei valdymo institucijose ar kitose organizacijose, skatinti Kauno bendruomenių plėtrą ir tenkinti kitus bendruomenių centrų viešuosius interesus.

2.2. Asociacijos veiklos tikslai yra:

1) kaupti ir skleisti informaciją apie Kauno bendruomenių centrų veiklą;

2) organizuoti bendrus renginius, rengti bendrus projektus;

3) atstovauti bendriesiems narių interesams savivaldybės valdžios ir valdymo bei kitose institucijose;

4) tapti formaliu valdžios institucijų partneriu, įtraukiant bendruomenę į miesto savivaldos procesą;

5) susitarimų ir sutarčių pagrindu bendrauti su savivaldybės ir kitomis valdžios institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis;

6) pritraukti Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, fizinių asmenų lėšas ar kitokį turtą bendruomeninei veiklai vystyti irkoordinuoti;

7) teikti savo nariams metodinę ir organizacinę pagalbą įgyvendinant jų iniciatyvas.

2.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

1) Knygų leidyba;

2) Laikraščių leidyba;

3) Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

4) Garso įrašų leidyba;

5) Kita leidyba;

6) Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;

7) Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla;

8) Garso įrašų tiražavimas;

9) Vaizdo įrašų tiražavimas;

10) Kompiuterinių laikmenų tiražavimas;

11) Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;

12) Raštinės įrangos, kompiuterių ir programinės įrangos specializuota mažmeninė prekyba;

13) Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;

14) Automobilių nuoma;

15) Kompiuterių nuoma;

16) Kopijavimo, dauginimo ir redagavimo mašinų nuoma;

17) Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

18) Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

19) Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

20) Viešosios nuomonės tyrimas;

21)    Sekretoriavimo ir vertimo veikla;

22) Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

23) Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla;

24) Suaugusiųjų profesinis mokymas;

25) Kvalifikacijos tobulinimas;

26) Papildomas mokymas;

27) Kita, įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, prisidedanti prie įstaigos tikslų įgyvendinimo.

Veiklą, kuriai vykdyti reikalingi leidimai ir licencijos, įstaiga vykdo tik juos gavus. 

3 skirsnis. Asociacijos narių teisės ir pareigos, narių priėmimas

3.1. Asociacijos nariu gali būti visi nustatyta tvarka įregistruoti Kauno bendruomenių centrai.

3.2. Asociacijos nariu tampama asociacijos tarybai pateikus bendruomenės centro raštišką prašymą, registracijos pažymos kopiją, įstatus, asociacijos organo protokolą (ar protokolo išrašą) dėl nutarimo tapti asociacijos nariu, gavus asociacijos tarybos pritarimą bei sumokėjus stojimo mokestį.

3.3. Asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos pateikęs raštišką prašymą tarybai. Taryba gavus prašymą išbraukia narį iš asociacijos narių sąrašų. Išstojimas iš asociacijos nepanaikina anksčiau prisiimtų tarpusavio įsipareigojimų, išskyrus juridinio asmens, kaip nario įsipareigojimus.

3.4. Už asociacijos nario pareigų nevykdymą taryba turi teisę pašalinti narį iš asociacijos.

3.5. Asociacijos nario teisės:

1) balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4) bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.6. Asociacijos nario pareigos:

1) dalyvauti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2) mokėti nario mokestį, jei toks yra numatytas.

skirsnis. Visuotinis narių susirinkimas

4.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organas.

4.2. Visuotinis narių susirinkimas:

1) keičia asociacijos įstatus;

2) renka ir atšaukia tarybos narius;

3) renka revizijos komisiją, tvirtina jos veiklos nuostatus;

4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

4.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

4.4. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per du metus. Visuotinį narių susirinkimą šaukia asociacijos taryba arba nemažiau, kaip ¼ (viena ketvirtoji) asociacijos narių.

4.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 4.2. straipsnio 1 ir 6 dalyse nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 4.2. straipsnio 1 ir 6 dalyse nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

4.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, taryba per du mėnesius gali sušaukti pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvautų asociacijos narių.

4.7. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys, taryba ar kitas suinteresuotas asmuo.

skirsnis. Asociacijos valdymo organai

5.1. Asociacijos valdymo organai yra šie:

1) Kolegialus valdymo organas – taryba;

2) Kontrolės organas – revizijos komisija.

5.2. Tarybą sudaro penki nariai, tarp jų ir tarybos (tuo pačiu ir asociacijos) pirmininkas.

5.3. Tarybą renka asociacijos nariai dviejų metų laikotarpiui. Daugiausiai balsų gavęs asmuo tampa tarybos pirmininku. Balsams pasiskirsčius po lygiai taryba viduje išsirenka tarybos pirmininką.

5.4. Jei balsai pasiskirsto taip, kad nėra galimybės nustatyti penkis, daugiausiai balsų gavusius asmenis, dėl mažiausią vienodą balsų skaičių surinkusių asmenų organizuojamas papildomas balsavimas.

5.5. Taryba organizuoja asociacijos veiklą, veikia asociacijos vardu, iš tarybos narių renka tarybos pirmininko pavaduotoją, šaukia visuotinį narių susirinkimą, sudaro sandėrius, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus. Taip pat taryba atsakinga už finansinės atskaitomybės sudarymą ir dokumentų bei duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui, sprendžia kitus asociacijos visuotinio susirinkimo kompetencijai nepriskirtus klausimus. Tarybos sprendimus pasirašo Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

5.6. Taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių. Sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

5.7. Revizijos komisiją sudaro trys asmenys, renkami tarybos veiklos laikotarpiui. Revizijos komisija viduje išsirenka pirmininką. Revizijos komisijos ataskaitą pasirašo ir visuotiniam narių susirinkimui pateikia komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

5.8. Revizijos komisija tikrina tarybos veiklos teisėtumą. Kiekvienas asociacijos narys privalo pateikti visą turimą informaciją susijusią su revizijos komisijos vykdomu asociacijos veiklos patikrinimu.

5.9. Revizijos komisija išaiškina asociacijos organų priimtų sprendimų atitikimą šiems įstatams.

skirsnis. Informacijos, pranešimų pateikimo tvarka

6.1. Taryba nutarimu nustato dokumentų ir kitos informacijos nariams pateikimo tvarką.

6.2. Apie asociacijos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą viešai skelbiama tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais dienraštyje „Respublika“.

skirsnis. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

7.1. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę ir administraciją. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal šiuos įstatus ir tarybos suteiktus įgaliojimus kurie yra nurodyti filialo nuostatuose. Asociacijos filialų skaičius neribojamas.

7.2. Filialui leidžiama turėti sąskaitas bankuose. Filialo turtas apskaitomas asociacijos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje.

7.3. Filialas registruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

skirsnis. Įstatų keitimo tvarka

8.1. Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi asociacijos taryba ir bet kuris asociacijos narys. Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina asociacijos visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.

8.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

skirsnis. Asociacijos veiklos kontrolė

9.1. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo revizijos komisija. Revizijos komisijos kompetencija nustatyta šiais įstatais. Revizijos komisijai pateikus neigiamas išvadas apie tarybos veiklos teisėtumą visuotinis susirinkimas turi balsuoti dėl pasitikėjimo taryba.

Įstatai priimti 2004 m. kovo mėn. 15 d. Kaune įvykusiame Asociacijos narių atstovų steigiamajame susirinkime.

Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas Ramūnas Navickas

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple